Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er: “Foreningen af Danske Vinimportører”
CVR nr.: 34172471

 

§ 2 Foreningens formål er at fremme små og mellemstore vinimportørers interesser over for omverdenen samt udveksle erfaringer.

 

§ 3 Som medlem kan optages alle små og mellemstore erhvervsrelaterede importører af vin og spiritus med selvstændigt CVR-nr. Tilmelding foretages pr. mail til [email protected] Hvert medlem får ved indmeldelsen et velkomstbrev og dette varetaget af formanden. Kassereren fremsender kontingentopkrævning til det nye medlem. Kvittering for betalt medlemskab gælder som medlemskort.

 

§ 4 Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Bestyrelsen forvalter foreningens midler og har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Kontingent for det pågældende kalenderår fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling 1. april, det pågældende år.

Bestyrelsen kan beslutte, at et nyt medlem ved indmeldelse i efterårssæsonen betaler ½ kontingent, for det kalenderår, hvori indmeldelsen sker og dette skal fremgå af bestyrelsesreferat. Efter 3 måneder, hvor medlemmet har modtaget en rykker og stadig er i kontingentrestance (dvs. pr. 1. juli) ophører medlemskabet automatisk. Medlemmet har herefter ingen krav på foreningen eller dens midler. Medlemmet har stemmeret på generalforsamlinger indtil restanceperiodens udløb, medmindre skriftlig udmeldelse har fundet sted inden dette tidspunkt.

 

§ 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær og fastsætter sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Formand, 1. bestyrelsesmedlem og sekretær er på valg i lige år, næstformand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Bestyrelsessuppleant(er) vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager.

Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles prokura Beslutninger træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. I andre tilfælde kan bestyrelsesbeslutninger kun træffes af et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Over forhandlingerne føres en protokol. Udtræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, suppleres bestyrelsen indtil næste generalforsamling af en bestyrelsessuppleant

 

§ 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt forfaldent kontingent. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre mindst 5 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt (E-mail) med mindst 3 ugers varsel ved angivelse af tid og sted for generalforsamlingen.

Ved indkaldelse til generalforsamling skal dagsorden være vedlagt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Fremlæggelse af regnskab for godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Hvert medlem kan møde med fuldmagt fra 1 andet medlem. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Fortolkningsspørgsmål afgøres af dirigenten. Såfremt dirigenten eller mindst 2 andre medlemmer begærer det, skal afstemninger være skriftlige.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på sædvanlig måde inden 1 måned for begæringens modtagelse.

 

§ 8 Beslutning om ændring af ovenstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling, hvoraf mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, vedtager forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

Såfremt ovennævnte generalforsamling ikke er beslutningsdygtig og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med mindst 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden 1 måned. Her kan forslaget endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der er mødt.

 

§ 9 Ved foreningens eventuelle opløsning tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler med baggrund i at udbrede kendskabet til og interessen for vin og spiritus inden for rammerne af et moderat og afbalanceret alkoholforbrug.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 24. marts 2015.