Vedtægter

§1

1. Foreningens navn er: “Foreningen af Danske Vinimportører”. CVR nr.: 34172471.

§2

1. Foreningens formål; er at skabe et netværk for vinimportører – primært små og mellemstore – samt dele viden og sikre medlemmerne fordelagtige aftaler.

§3

1. Som medlem kan optages vinimportører med selvstændigt CVR-nr.

2. Ansøgning om medlemskab registreres på foreningens hjemmeside. Kassereren fremsender kontingentopkrævning til ansøgere om medlemskab. Når kassereren har registreret betaling af kontingent, er medlemskabet aktivt og man har stemmeret og adgang til foreningens fordelsaftaler. Hvert nyt medlem får ved betaling af kontingent et velkomstbrev.

3. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem ved konstateret overtrædelse af foreningens vedtægter, etiske retningslinjer, mm.

§4

1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal forvalte foreningens midler forsvarligt og har ansvaret for udarbejdelse af regnskaber og budgetter. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Kontingent for hvert kalenderår fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling 1. april samme år.

2. Hvis et nyt medlem indmelder sig og betaler kontingent i perioden 1. oktober til 31. december, så vil kontingentet automatisk gælde for det følgende kalenderår.

3. Hvis et medlem har modtaget en rykker og stadig er i kontingentrestance pr. 1. juli ophører medlemskabet automatisk.
Medlemmet har herefter ingen krav på foreningen eller dens midler.

4. Medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger indtil restanceperiodens udløb, medmindre skriftlig udmeldelse har fundet sted inden dette tidspunkt.

§5

1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på op til 8 medlemmer. Desuden vælger 1-2 bestyrelsessuppleanter samt en revisor. Valg gælder for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

2. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Udtræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, suppleres bestyrelsen indtil næste generalforsamling af en bestyrelsessuppleant

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles prokura. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed af bestyrelsesmedlemmer, som deltager enten fysisk eller online. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis et flertal af den samlede bestyrelse ønsker det, så kan det kræves, at specifikke punkter kun kan vedtages ved netop et flertal af den samlede bestyrelse.

4. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§6

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt forfaldent kontingent. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 8.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling skriftligt (pr. e-mail) med mindst 3 ugers varsel ved angivelse af tid og sted for generalforsamlingen. Ved indkaldelse til generalforsamling skal dagsorden være vedlagt.

3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

4. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
3. Fastsættelse af kontingent
4. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt

5. Hvert medlem kan møde med skriftlig fuldmagt fra 1 andet medlem.

6. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Fortolkningsspørgsmål afgøres af dirigenten. Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre mindst 5 af de fremmødte medlemmer eller dirigenten forlanger skriftlig afstemning.

§7

1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig, begrundet begæring til bestyrelsen herom.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som ordinære generalforsamlinger inden 1 måned efter begæringens modtagelse.

§8

1. Beslutning om ændring af nærværende vedtægter, eller om foreningens opløsning, kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, fysisk eller online, og hvor forslaget bliver vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

2. Såfremt ovennævnte generalforsamling ikke er beslutningsdygtig og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med mindst 14 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. Her kan forslaget endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange medlemmer, der deltager, fysisk eller online.

§9

1. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler med baggrund i at udbrede kendskabet til og interessen for vin og spiritus inden for rammerne af et moderat og afbalanceret alkoholforbrug.

Foreslået på generalforsamlingen d. 2. marts 2023.