2022-03 – Referat fra Generalforsamling

29/04/2022

Referat af generalforsamling i
Foreningen af Danske Vinimportører
14/3 2022

Formanden Knut bød velkommen, og fortalte at han desværre er svært hørehæmmet for tiden, hvorfor hans deltagelse ville være begrænset.
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Niklaus Sonne som dirigent, hvilket blev vedtaget.
Dirigenten indledte med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, samt at dagsorden er rettidigt udsendt.
Herefter gav han ordet tilbage til formanden, som i korte træk gennemgik den i forvejen udsendte årsrapport.
Herunder fortalte formanden at foreningen nu er 10 år gammel, at der er 156 medlemmer, som primært befinder sig rundt omkring hovedstaden, at foreningen har en helt fornuftig økonomi, og han sluttede af med at fortælle om bestyrelsens forskellige arbejdsgrupper.
Han gav derefter ordet til kassereren Kjeld, som fortalte lidt om arrangementet Garagevin 20921, og at arbejdsgruppen desværre forgæves, har forsøgt at arrangere en forårsmesse i 2022. Grunden til dette har primært været udfordring med at finde egnede lokaler, som var ledige.
Formanden gennemgik derefter foreningens to hjemmesider, samt om de fordelsaftaler foreningen har. Herunder at Postnord har lavet et fint tilbud til medlemmerne. Til gengæld er aftalen med Hillebrand omkring oversøiske transporter ikke fornyet, og det er uvist hvorfor.

Økonomi: Kassereren gennemgik regnskabet, hvoraf det bl.a. fremgår at foreningen har en egenkapital på kr 216.000,-
Regnskab og beretning godkendtes.

Kontingent: Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent, hvilket vedtoges.

Valg til bestyrelsen: Ann og Bue er på valg, Gert Carl stiller op som bestyrelsesmedlem sammen med Niels, og både Knut og Kjeld ønsker at forlade bestyrelsen.
Bue Ros Agner, Ann Gissel Niels Vorum-Petersen og Gert Carl valgtes.
Jonas Vikkelsø valgtes som suppleant.
Kjeld Christiansen valgtes som revisor.

Salgsportal: Torben Ryttersgaard gennemgik historien bag tankerne om en salgsportal, og fortalte at bestyrelsen på sidste års generalforsamling havde sagt, at vi ville lade portalen ”gå i luften” ved 20 tilmeldte. Nu er der 23, men bestyrelsen besluttede alligevel at diskutere det på dette års generalforsamling, før iværksættelse. Torben fortalte videre om både hvad en sådan portal er, og hvad den ikke er! Reelt er der tale om en markedsplads og ikke en handelsplatform! Via portalen vil kunder guides hen til medlemmernes hjemmeside, hvor så selve købet finder sted. Ved 22 deltagere vil der være mere end 1000 vine at vælge blandt.
Han gennemgik også økonomien bag, etableringen vil koste ca. 110.000,-
Lige nu er vi der, hvor selve udviklingsarbejdet kan begynde, det vil vare ca 2 måneder, der skal indgåes aftale omkring markedsføringen, og så skal der testes på pilotmedlemmerne. Endelig skal der ansættes en driftsmedarbejder (på timebasis), således er en forventelig startdato 1/7 2022.Der blev spurgt ind til, om portalen så skal erstatte find-din-vin? Og det er ikke bestyrelsens mening, i hvert fald ikke i starten. Spørgsmål: Vil man kunne ”score/bedømme” de vine man køber? Svaret på dette er, at det vil være funktioner som senere kan lægges på portalen. Spørgsmål: Hvor længe skal portalen køre, såfremt det ikke bliver en succes med det samme? Svaret er, at der ikke er truffet beslutning om dette, men at det vil være en god ide, at lave en økonomisk ”stopklods”. Der blev videre spurgt om man pt kan få at vide, hvilke medlemmer der har tilmeldt sig portalen? Og det kan man ikke, fordi bestyrelsen ikke har spurgt de tilmeldte om lov til at fortælle udenforstående det.
Der er efterfølgende en del debat om, hvor stor en del af foreningens formue, der kan bruges på portalen. Talen er på halvdelen, eller måske efter 3 måneder efter iværksættelse at afholde en ekstraordinær generalforsamling, for at evaluere. Det blev endvidere oplyst at nogle af udgifterne til markedsføring af portalen, kunne tages fra de midler (ca 15.000 kr i 2021) der blev brugt på at markedsføre find-din-vin.
Til slut foreslår Torben at foreningen maksimalt må bruge 110.000 kr plus den indtægt som portalen genererer, til igangsættelse og etablering af portalen. Dette besluttes, dog med et beløb på 150.000,- kr samt genererede indtægter. Ligeledes blev det beslutter at de næste som tilmelder sig, skal betale kr. 3000,- for at melde sig til.

Eventuelt: Der var en masse debat om, hvorvidt foreningen kan gøre noget ved de useriøse (og måske ulovlige?) kampagner der køres, med helt urealistiske før og nu priser. Enighed om at det er useriøst, men også enighed om, at det er rigtigt svært at gøre noget ved det….

Torben takkede Kjeld og Knut for deres store og langvarige arbejde i bestyrelsen!

Dirigenten takkede for god ro og orden, samt en meget konstruktiv generalforsamling, og opløste mødet.

Tilbage