Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold

11/10/2023

https://www.find-din-vin.dk/wp-admin/post.php?post=3371&action=edit

Oktober 2023: Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold

Som nævnt blev der afholdt et møde i kommissionens ekspertgruppe – vin den 27. september 2023, hvor bl.a. et opdateret Q&A-dokument om nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold blev drøftet. Der var til mødet udsendt et let revideret dokument i forhold til det fremsendte med mail af 21. september. Det reviderede dokument vedhæftes.

Dokumentet skal gennemgå en intern proces i Kommissionen. Der er planen, at dokumentet offentliggøres i EU-Tidende, C-udgaven den 24. november 2023. Dokumentet vil her være tilgængeligt i alle sprogversioner.

De væsentligste meldinger fra mødet er:

  1. Hvad skal der forstås ved ”produceret”, dokumentets nr. 3, 4 og 5.
  2. Mærkning med allergene ingredienser, dokumentets nr. 9, 10 og 11.
  3. Henvisning til producentvirksomheden under QR-koden, dokumentets nr. 37.
  4. Angivelse af QR-koden og sprog, dokumentets nr. 38.
  5. Aromatiserede vinprodukter

Ad 1

Kravet til mærkning af vin med ingrediensliste og næringsdeklaration gælder ikke for vin, der er produceret før 8. december 2023.

Det fremgår af dokumentet pkt. 4, at ”I denne sammenhæng anses et vinprodukt for at være “produceret”, når det opfylder de egenskaber og krav, der er fastsat i del II i bilag VII til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende vinkategori .”

Fødevarestyrelsen vurderer, at med denne definition vil vin produceret af druer høstet i 2023 som udgangspunkt anses for at opfylde de egenskaber og krav, der er fastsat i del II i bilag VII til forordningen om den fælles markedsordning for den pågældende vinkategori, og skal derfor ikke mærkes med ingrediensliste og næringsdeklaration. En undtagelse fra dette kan være “mousserende vin” (kategori 4), som er produceret ved anden alkoholisk gæring, kan først betragtes som “produceret” efter anden gæring har fundet sted, og produktet har opnået sin alkoholstyrke og overtryksbetingelser som fastsat i del II i bilag VII til forordningen om markedsordninger. Det kan formodentlig ikke nås før 8. december 2023.

Ad 2

Efter gældende regler skal allergener ingredienser angives i mærkningen.

Hvis ingredienslisten angives fuldt ud på etiketten skal de allergene ingredienser angives som på andre fødevarer, se evt. kapitel 18 i mærkningsvejledningen[1].

Hvis den fulde ingrediensliste angives elektronisk skal allergene ingredienser angives på etiketten efter gældende regler, og ingredienslisten under QR-koden skal angives på samme, som hvis den var anført direkte på etiketten.

Ad 3

Det fremgår at basisretsakten, artikel 119, stk. 4, b) i forordning (EU) 1308/2013, at ”ingredienslisten må ikke vises sammen med andre oplysninger bestemt til salgs- eller markedsføringsformål”. Spørgsmålet er rejst, om det elektroniske link til ingrediensliste og næringsindhold  under f.eks. QR-koden også må indeholde oplysninger om virksomheden.

Dette spørgsmål besvares klart i pkt. 37: ”Inkluderingen af et e-handelswebsted eller et vingårdswebsted betragtes utvivlsomt som “markedsføringsformål“.

Ad 4

Spørgsmålet er rejst, om det elektroniske link til ingrediensliste og næringsindhold  f.eks. QR-koden blot kan stå alene uden nærmere præsentation. Det fremgår af pkt. 38, at ”Præsentationen af en QR-kode bør derfor være tydelig for forbrugerne med hensyn til indholdet, dvs. de obligatoriske oplysninger, der præsenteres elektronisk. Generiske udtryk eller symboler (som et “i”) er ikke tilstrækkelige til at opfylde kravene i denne bestemmelse”.

Endvidere har spørgsmålet været rejst om, hvor vidt mærkningsoplysningerne i relation til ingrediensliste og næringsdeklaration skal følge sprogreglerne i formodningen om fødevareinformation til forbrugerne (artikel 15) eller i vinreglerne (artikel 121 i 1308/2013).

Det bemærkes, at pkt. 38 i Q&A-dokumentet er ændret i den seneste udgave i forhold til udgaven, der blev fremsendt den 21. september. Det fremgår af pkt. 38. ”For de anvendte udtryk er deres sprogordning underlagt de samme regler som de andre obligatoriske oplysninger, der er omhandlet i artikel 119 i forordningen om markedsordninger, dvs. reglerne defineret som lex specialis i artikel 121 i forordningen om markedsordninger.”

Artikel 121, stk. 1 er affattet: ”De obligatoriske og fakultative angivelser, som er nævnt i artikel 119 og 120, anføres på et eller flere af EU’s officielle sprog, hvis der er tale om sproglige udtryk.”

Ad 5

De nye regler om mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold omfatter også aromatiserede vinprodukter. Dette forslag er, jf. mail af 20. september 2023, tidligere offentliggjort på Høringsdetaljer – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk). De særlige regler i relation til aromatiserede vinprodukter forventes imidlertid først i kraft i begyndelsen af 2024.

 

Fødevarestyrelsen står fortsat til rådighed for spørgsmål, og hvis styrelsen får yderligere informationer, vil det blive meldt ud.

Der er et møde i Fødevarestyrelsens mærkningsdialoggruppe den 8. november 2023, hvor dette emne også vil være på dagsordenen.

Vedr. dealkoholiserede vine:

På mødet den 27. september blev endvidere drøftet et udkast til et Q&A dokument vedr. dealkoholiserede vine. Med revisionen af forordningen om den fælles markedsordning for landbrugsprodukter; forordningen (EU) 1308/2013, i december 2021 blev der, jf. artikel 119, stk. 1, a, i) og ii), indført regler om ”dealkoholiseret / delsvist dealkoholiseret” vin. Der er tidligere orienteret om disse regler i Fødevarestyrelses nyhedsbrev om vin af 2. juni 2022. . Dokumentet vedhæftet, idet det bemærkes, at det forsat er tale om et udkast, og der kan derfor komme ændringer.

Mvh

Maria & Erik

 

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 21. september 2023 09:31
Til: ‘karin.froeidt@dagrofa.dk‘ <karin.froeidt@dagrofa.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘mlv@danskerhverv.dk‘ <mlv@danskerhverv.dk>; ‘kontakt@forvin.dk‘ <kontakt@forvin.dk>; Sallinggroup (Isabella Lintrup Jensen) <isabella.jensen@sallinggroup.com>; Søstrene Grenes Import (Annika Methmann Christensen) <annika.methmann@sostrenegrene.com>; Teknologisk Institut (Inger Olsen) <ino@teknologisk.dk>; ‘nilsa@juulsengros.dk‘ <nilsa@juulsengros.dk>; ‘christian@juulsengros.dk‘ <christian@juulsengros.dk>; ‘lotte.kirk@sallinggroup.com‘ <lotte.kirk@sallinggroup.com>; ‘Anne-Marie Jensen Kerstens’ <amjk@dsk.dk>; ‘fs@amka.dk‘ <fs@amka.dk>; ‘lbm@kogs.dk‘ <lbm@kogs.dk>; ‘kkn@dsk.dk‘ <kkn@dsk.dk>; COOP (Mette Mecklenburg) <mette.mecklenburg@coop.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘jiwi@taster-wine.com‘ <jiwi@taster-wine.com>; ‘tepa@taster-wine.com‘ <tepa@taster-wine.com>; ‘lire@taster-wine.com‘ <lire@taster-wine.com>; ‘Saoirse McKeever Andersen’ <sme@danskerhverv.dk>; ‘tmoller@moethennessy.com‘ <tmoller@moethennessy.com>; ‘tn@hansjust.dk‘ <tn@hansjust.dk>; LOLEX (Birgitte Bache Westh) <birgitte@lolex.dk>; Carina Jensen (carina.jensen@sallinggroup.com) <carina.jensen@sallinggroup.com>; ‘gitte.kristoffersen@globuswine.dk‘ <gitte.kristoffersen@globuswine.dk>; ‘sekretariatet@vinavl.dk‘ <sekretariatet@vinavl.dk>
Cc: Maria Henriksen <MCHR@fvst.dk>
Emne: Q&A: Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold

 

Kære Alle

Vi har netop modtaget Kommissionens udkast til Q&A-dokumentet vedr. mørkning af vin med næringsdeklaration  ingredienslist. Dokumentet er ikke mærket ”Restricted” som tidligere udgaver, så vi fremsender det til orientering. Vi har ikke i skrivende stund studeret dokumentet nærmere. Vi gør opmærksom på, som Kommissionen anfører i dokumentets anledning, at der er tale om et udkast og at det er domstolenes kompetence at fortolke reglerne.

Mvh.

Maria & Erik

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 20. september 2023 15:01
Til: ‘karin.froeidt@dagrofa.dk‘ <karin.froeidt@dagrofa.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘mlv@danskerhverv.dk‘ <mlv@danskerhverv.dk>; ‘kontakt@forvin.dk‘ <kontakt@forvin.dk>; Sallinggroup (Isabella Lintrup Jensen) <isabella.jensen@sallinggroup.com>; Søstrene Grenes Import (Annika Methmann Christensen) <annika.methmann@sostrenegrene.com>; Teknologisk Institut (Inger Olsen) <ino@teknologisk.dk>; ‘nilsa@juulsengros.dk‘ <nilsa@juulsengros.dk>; ‘christian@juulsengros.dk‘ <christian@juulsengros.dk>; ‘lotte.kirk@sallinggroup.com‘ <lotte.kirk@sallinggroup.com>; ‘Anne-Marie Jensen Kerstens’ <amjk@dsk.dk>; ‘fs@amka.dk‘ <fs@amka.dk>; ‘lbm@kogs.dk‘ <lbm@kogs.dk>; ‘kkn@dsk.dk‘ <kkn@dsk.dk>; COOP (Mette Mecklenburg) <mette.mecklenburg@coop.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘jiwi@taster-wine.com‘ <jiwi@taster-wine.com>; ‘tepa@taster-wine.com‘ <tepa@taster-wine.com>; ‘lire@taster-wine.com‘ <lire@taster-wine.com>; ‘Saoirse McKeever Andersen’ <sme@danskerhverv.dk>; ‘tmoller@moethennessy.com‘ <tmoller@moethennessy.com>; ‘tn@hansjust.dk‘ <tn@hansjust.dk>; LOLEX (Birgitte Bache Westh) <birgitte@lolex.dk>; Carina Jensen (carina.jensen@sallinggroup.com) <carina.jensen@sallinggroup.com>; ‘gitte.kristoffersen@globuswine.dk‘ <gitte.kristoffersen@globuswine.dk>; ‘sekretariatet@vinavl.dk‘ <sekretariatet@vinavl.dk>
Cc: Maria Henriksen <MCHR@fvst.dk>
Emne: Orientering om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold

 

Til vinbranchens interessenter – i forlængelse af mails fra 28. april 2023, 22. maj 2023 og 27. juni 2023.

Der er ikke meget nyt at formidle, men vi kan oplyse følgende:

Der er et møde i ekspertgruppen for vin den 27. september, hvor Kommissionens Q&A-dokument skal drøftes igen. Der er ikke i skrivende stund modtaget et nyt udkast. Vi er opmærksomme på, de udestående spørgsmål, som vi tidigere har modtaget fra jer, men I er velkomne til at sende spørgsmål af særlig interesse inden tirsdag den 26. september?

På mødet vil forslaget vedr. aromatiske vinprodukter blive drøftet igen; forslaget er tidligere offentliggjort på Høringsdetaljer – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Endvidere vil der på mødet også blive drøftet en Q&A vedr. dealkoholiserede vinprodukter. Vi har endnu ikke modtaget et udkast.

Med venlig hilsen

Maria Henriksen

Specialkonsulent | Kemi og Fødevarekvalitet

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

 

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

Fra: Erik Andersen
Sendt: 27. juni 2023 11:16
Til: ‘karin.froeidt@dagrofa.dk‘ <karin.froeidt@dagrofa.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘mlv@danskerhverv.dk‘ <mlv@danskerhverv.dk>; ‘kontakt@forvin.dk‘ <kontakt@forvin.dk>; Sallinggroup (Isabella Lintrup Jensen) <isabella.jensen@sallinggroup.com>; Søstrene Grenes Import (Annika Methmann Christensen) <annika.methmann@sostrenegrene.com>; Teknologisk Institut (Inger Olsen) <ino@teknologisk.dk>; ‘nilsa@juulsengros.dk‘ <nilsa@juulsengros.dk>; ‘christian@juulsengros.dk‘ <christian@juulsengros.dk>; ‘lotte.kirk@sallinggroup.com‘ <lotte.kirk@sallinggroup.com>; ‘Anne-Marie Jensen Kerstens’ <amjk@dsk.dk>; ‘fs@amka.dk‘ <fs@amka.dk>; ‘lbm@kogs.dk‘ <lbm@kogs.dk>; ‘kkn@dsk.dk‘ <kkn@dsk.dk>; COOP (Mette Mecklenburg) <mette.mecklenburg@coop.dk>; ‘ahh@teknologisk.dk‘ <ahh@teknologisk.dk>; ‘jiwi@taster-wine.com‘ <jiwi@taster-wine.com>; ‘tepa@taster-wine.com‘ <tepa@taster-wine.com>; ‘lire@taster-wine.com‘ <lire@taster-wine.com>; ‘Saoirse McKeever Andersen’ <sme@danskerhverv.dk>; ‘tmoller@moethennessy.com‘ <tmoller@moethennessy.com>; ‘tn@hansjust.dk‘ <tn@hansjust.dk>; LOLEX (Birgitte Bache Westh) <birgitte@lolex.dk>; Carina Jensen (carina.jensen@sallinggroup.com) <carina.jensen@sallinggroup.com>; ‘gitte.kristoffersen@globuswine.dk‘ <gitte.kristoffersen@globuswine.dk>; ‘sekretariatet@vinavl.dk‘ <sekretariatet@vinavl.dk>
Cc: Maria Henriksen <MCHR@fvst.dk>
Emne: Opfølgning på mødet den 31. maj 2023 om de nye regler for mærkning af vin

 

Til vinbranchens interessenter

Hermed en opfølgning på mødet den 31. maj 2023 om de nye regler for mærkning af vin med ingrediensliste og næringsindhold – se vedhæftede dokument.

Fødevarestyrelsen vil holde branchen orienteret, når der kommer yderligere informationer, og spørgsmål er fortsat velkomne.

Med venlig hilsen

Maria Henriksen

Specialkonsulent | Kemi og Fødevarekvalitet

 

Erik Krabbe Andersen

Fuldmægtig, cand. agro. │ Kemi og Fødevarekvalitet

 

+45 72 27 69 00   | fvst.dk/kontakt 

Miinisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

 

Fødevarestyrelsen kan anvende ovenstående oplysninger til brug for sagsbehandlingen, bl.a. oplysninger om navn og adresse.  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Læs mere i Fødevarestyrelsens Persondatapolitik

 

 

 

image002.png vises.

Tilbage